ALGEMENE VOORWAARDEN WOEFWINKEL

ONDERNEMINGSGEGEVENS:

Naam vennootschap: Luxury Pets

Handelsnaam: Woefwinkel

E-mailadres: info@woefwinkel.be

BTW nummer:  BE0729.916.981

Telefoonnummer: +32 (0) 476 404 991 / +32 (0) 478 494 058

 

Art. 1. Definities

  • Verkoper: Luxury Pets is de verkoper van de producten, en is een onderneming in de zin van artikel I.1, 1° WER.
  • Koper: de kopers zijn consumenten in de zin van artikel I.1, 2° WER indien zij natuurlijke personen zijn die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteiten vallen. Indien er wel wordt gehandeld voor beroepsdoeleinden, zullen de beschermde regels die betrekking hebben op consumenten niet van toepassing zijn.

 

Art.2 Geldende voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Luxury Pets.

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde consulteerbaar op de website www.woefwinkel.be.

2.4 Er wordt gegarandeerd dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Art. 3 Aanbod

3.1 In de webshop zullen de specificaties van de producten zo nauwkeurig als mogelijk worden omschreven. De afbeeldingen in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

3.2 Indien er specifieke vragen zijn omtrent de producten kan er telefonisch en per e-mail contact worden opgenomen.

 

Art. 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Art. 5 betalingen

Een bestelling wordt pas verstuurd nadat de betaling is ontvangen door Luxury Pets. Er kan betaald worden via verschillende manieren: online betaling door middel van bancontact, Mister Cash, ING, KBC, Mastercard, Maestro, iDeal of Paypal, Klarna achteraf betalen – Info Klarna. Er kan ook betaald worden door middel van overschrijving, dit zorgt er echter voor dat het langer duurt vooraleer Luxury Pets het geld ontvangen heeft en het soms tot 2 werkdagen kan duren.

 

Art. 6 levering

6.1 Indien de producten in voorraad zijn zal er binnen de 2 à 3 dagen geleverd worden.

6.2 Indien de producten niet in voorraad zijn bedraagt de leveringstermijn 1 à 2 weken, afhankelijk van de leverancier.

6.3 Indien de producten op maat gemaakt worden bedraagt de leveringstermijn 2 à 3 weken.

6.4 Indien het blijkt dat het product niet meer kan geleverd worden wordt de klant hiervan in kennis gesteld waarna het het geld teruggestort wordt. Indien er om een andere reden vertraging is opgetreden of een bestelling niet kan worden uitgevoerd, dan wordt je hiervan binnen de 14 dagen na bestelling op de hoogte gebracht en beschikt de klant over het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.5 De levering van de producten gebeurt door bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van bpost.

6.6 De gebruikelijke leveringstermijnen zijn niet richtinggevend en binden Luxury Pets niet. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

 

Art. 7 Verzendkosten

7.1 Verzending binnen België:

  • Tot een bestelling van 75,00 EUR: 6,95 EUR verzendkosten per bestelling:
  • Bestelling vanaf een bedrag van 75,00 EUR: gratis verzending

Wij proberen iedere bestelling binnen de 2 werkdagen na bestelling te verwerken en verzenden.

De verzending van de producten zal gebeuren via bpost.
Wanneer te grote verpakking kunnen we uitwijken naar andere vervoerder zoals bijv. DPD..

7.2 Verzending binnen Nederland:

Wij proberen iedere bestelling binnen de 2 werkdagen na bestelling te verwerken en verzenden.

  • Tot een bestelling van 150,00 EUR: 8,75 EUR verzendkosten per bestelling:
  • Bestelling vanaf een bedrag van 150,00 EUR: gratis verzending

De verzending van de producten zal gebeuren via bpost.
Wanneer te grote verpakking kunnen we uitwijken naar andere vervoerder zoals bijv. DPD..

7.3 Afhaling ter plaatse:

Het is ook ten allen tijde mogelijk om de levering af te halen, dit is uiteraard gratis.

Afhaling kan op volgend adres:

Luxury Pets

Diesveldstraat 46

8553 Otegem (België)

7.4 Verzending binnen Europa (Spanje – Frankrijk):

Wij proberen iedere bestelling binnen de 2 werkdagen na bestelling te verwerken en verzenden.

  • Tot een bestelling van 300,00 EUR: 20,00 EUR verzendkosten per bestelling:
  • Bestelling vanaf een bedrag van 300,00 EUR: gratis verzending

De verzending van de producten zal gebeuren via bpost.
Wanneer te grote verpakking kunnen we uitwijken naar andere vervoerder zoals bijv. DPD..

 

Art.8 Herroepingsrecht

8.1 Overeenkomstig de artikelen VI.47 en VI.49 Wetboek van Economisch recht beschikt de klant over het recht om de online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing indien het product ongebruikt is en samen met de originele, complete, onbeschadigde verpakking vergezeld is.

8.2 Na deze termijn van 14 kalenderdagen is de overeenkomst definitief tot stand gekomen en is geen herroeping meer mogelijk.

8.3 Op grond van artikel VI.49 Wetboek van Economisch recht, is de klant verplicht Luxury Pets voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen op de hoogte te brengen van de wil tot herroeping. De bewijslast voor de tijdigheid van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant brengt Luxury Pets op de hoogte van de wil tot uitoefenen herroepingsrecht via e-mail, op het e-mailadres: info@woefwinkel.be. In deze e-mail dient de klant het ordernummer te vermelden.

8.4 Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires, aangehechte kaartjes en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

Terugbrengen van hondenvoer kan enkel indien de verpakking nog niet is geopend.

8.5 Retouradres:

Luxury Pets

Diesveldstraat 46

8553 Otegem

De klant dient een bewijs van verzending te bewaren, Luxury Pets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diestal of beschadiging tijdens de terugzending.

8.6 Voor het gebruiken maken van het herroepingsrecht dient gebruik gemaakt te worden van het retourformulier:

8.7 Er wordt geen herroepingsrecht aanvaardt voor producten die op maat gemaakt zijn.

 

Art. 9 Omruilen

9.1 Indien de klant een aangekocht product wil omruilen voor een ander product (vb verkeerde kleur of verkeerde maat,…) dan wordt enkel de meerprijs aangerekend en het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht. Het product wordt pas verzonden nadat Luxury Pets de meerprijs heeft ontvangen.

9.2 De verzendkosten voor het terugzenden van het verkeerd aangekochte product zijn voor rekening van de klant.

9.3 De verzendkosten voor het nieuwe product zijn voor rekening van Luxury Pets.

 

Art. 10 Garantie en conformiteit

10.1 Conform de artikelen 1649bis tot 1649octies burgerlijk wetboek genieten de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van wettelijke rechten en bescherming.

10.2 De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met info@woefwinkel.be of telefonisch via +32 (0) 476 404 991 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Luxury Pets.

10.3 Luxury Pets staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Luxury Pets) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Luxury Pets.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Luxury Pets schriftelijk worden gemeld. Indien de klachten door Luxury Pets gegrond worden bevonden, zal Luxury Pets naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

 

Art. 11 Overmacht

11.1 Luxury Pets is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Luxury Pets alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Luxury Pets behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Luxury Pets gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Luxury Pets bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Art. 12 Aansprakelijkheid

12.1 Luxury Pets kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaan is door verkeerd aanwenden van de producten.

12.2 Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

 

Art. 13 GDPR clausule

13.1 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit  uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het beleveren van de klant, de klant informeren over nieuwe producten die nauw verband zijn met het product dat voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst). Indien Luxury Pets de persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant.

13.2 Luxury Pets zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de privacypolicy, zoals deze wordt opgenomen op de website.  De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de overeenkomst.

 

Art. 14 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

14.1 Het toepasselijke recht op deze overeenkomst is het Belgische recht.

14.2 De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

 

 

                                   Algemene voorwaarden oktober 2019